การพัฒนาบุคลากรในชุมชน เพื่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ลงพื้นที่จัดกิจกรรม "การพัฒนาบุคลากรในชุมชน เพื่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน" "ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงผสมผสาน : วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตท้องถิ่น เพื่อยกระดับศักยภาพชุมชน ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ โดย นายสุรพล แสนกล้า รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโคกตะเคียน กล่าวเปิดงาน และอาจารย์ณภัทชา ปานเจริญ รองอำนวยการ สศว. กล่าวรายงาน
📌ภายในกิจกรรม สศว. ได้ดำเนินการตามมาตรการ การป้องกันการเผยแพร่โรคระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยจัดตั้งจุดคัดกรอง และมีทีมงานตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อการดำเนินงาน"กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในชุมชน และการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน" เกิดการอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ประเพณีศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นเป็นไปอย่างเคร่งครัด
📌โดยมีทีมวิทยากร ให้ความรู้ "การพัฒนานักสื่อความหมายชุมชน : เรื่องเล่ามีชีวิต "หลักการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน : ทักษะและเทคนิคการเล่าเรื่อง (Story- Telling) "ทักษะการใช้สื่อดิจิตัล และการเล่าเรื่องผ่านสื่อสังคมออนไลน์" เพื่อนำความรู้ที่ได้ในการอบรมไปพัฒนาสังคมและการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยวและมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตำบลโคกตะเคียน ให้เป็นรูปธรรมสร้างความภาคภูมิใจให้คนในท้องถิ่นและสืบทอดวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไปในชุมชน