กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

📌(วันที่ 30 สิงหาคม  ) ผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมอบรมกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดย นายสาคร สีหะวงษ์ เจ้าหน้าที่นักวิชาการพัสดุ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอน และกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ
📌ซึ่งการเข้าร่วมอบรมกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ดังกล่าวฯ ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ ก่อนและหลังการอบรม เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจของบุคลากรภายในสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้สามารถเข้าถึงความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และได้พัฒนาตนเองให้ปฏิบัติงานไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม