ขอประชาสัมพันธ์ การอบรมทักษะดิจิทัลแบบออนไลน์ ภายใต้ชื่อกิจกรรม TDGA Learn D’Club Series# 1-3

📢ขอประชาสัมพันธ์ การอบรมทักษะดิจิทัลแบบออนไลน์ ภายใต้ชื่อกิจกรรม TDGA Learn D’Club Series# 1-3 โดยกิจกรรม Series#2 จะเป็นการอบรมออนไลน์ในหลักสูตร “การขับเคลื่อนรัฐบาลด้วยข้อมูลเพื่อทุกภาคส่วน” (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) 🎉📣สามารถลงทะเบียนเข้าอบรมออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ หรือ จนกว่าที่นั่งจะเต็ม (ไม่เกิน จำนวน 1,000 คน) โดยมีรายละเอียด กำหนดวันอบรมการลงทะเบียน ดังนี้

☝ครั้งที่ 1 วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00-16.00 น. หัวข้อ “กฎหมาย กฎเกณฑ์”

✌ครั้งที่ 2 วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00-16.00 น. หัวข้อ “การเปิดข้อมูลและการใช้ข้อมูล”

👌ครั้งที่ 3 วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00-16.00 น. หัวข้อ “การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ”

📣👉#จัดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) 👍สามารถดาวน์โหลด การลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ตามคิวอาร์โค้ด หรือ ติดต่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ⏩นางสาวทิพย์ศริน ภัคธนกุล หมายเลขโทรศัพท์ 080-0453346 ⏩นางสาววิระญา พรหมวงศา หมายเลขโทรศัพท์ 080-0453358 ⏩นางสาวอรอุมา บัวเล็ก หมายเลขโทรศัพท์ 080-0453349 ↔↔หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ tdga-g_division@dga.or.th 🎉ทั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นการยกระดับหน่วยงานภาครัฐไปสู่องค์กรดิจิทัลให้พร้อม ทั้งข้อมูล และสามารถบริการได้ตรงตามความต้องการของประชาชน 🙏ข้อมูลโดย : ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์