บทความ

บทความงานวิจัย

การพัฒนาศักยภาพและการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แบบมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัดสุรินทร์

การพัฒนาศักยภาพและการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมพื้นเมืองกลุ่มชาติพันธุ์เขมรเพื่อเพิ่มมูลค่าจากเศรษฐกิจฐานรากชุมชนจังหวัดสุรินทร์สู่ตลาดสากล

8501100

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์