ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

ข้อการร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

ข้อตกลงการร้องเรียน/ข้อเสนอแนะทางอิเล็กทรอนิกส์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เปิดให้บุคคลผู้เดือดร้อนสามารถร้องเรียนผ่านระบบทาง เครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ โดยขอให้ท่านกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่กำหนดแล้วส่งตรงถึง สำนักศิลปะและวัฒนธรรมทันที หนังสือร้องเรียนทุกฉบับจะได้รับการพิจารณาและรายงานผลให้ท่านทราบทาง E-mail ที่ท่านกรอกหรือทางหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

การกรอกข้อมูล

1.ในช่องที่มีเครื่องหมาย * ท่านต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
2.ข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ และอีเมลล์จะมีประโยชน์ สำหรับการติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อรายงานผลให้ท่านทราบ
3.ข้อมูลทั้งหมดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ