คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางอุดมลักษณ์ ประชุมรักษ์
วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์

นายสุดใจ สะอาดยิ่ง
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์

ผศ.ดร.ธนศักดิ์ อัศวจุฬามณี
ข้าราชการบำนาญ

นายประภาส นิยมทอง
ข้าราชการบำนาญ

นายปาณิดล ชุ่มสูงเนิน
หัวหน้างานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์

นางสาวขวัญทวี ไทยยิ่ง
นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัดสุรินทร์

นางสาวอรุณี แซ่เล้า
หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์

นายสุเทพ เชิดชม นักข่าวอิสระ
สุรินทร์108 ดอทคอม

นายต่อเกียรติ พันธ์มา
ผู้จัดการร้านเรือนรักร้อย