คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิบัติงานหลัก

เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

เผยแพร่เมื่อ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

คู่มือปฏิบัติงานหลัก

เรื่อง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่เมื่อ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

คู่มือปฏิบัติงานหลัก

เรื่อง กระบวนการลงรับหนังสือราชการภายใน/ภายนอก

เผยแพร่เมื่อ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

คู่มือปฏิบัติงานหลัก

เรื่อง กระบวนการในการดำเนินงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

เผยแพร่เมื่อ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

คู่มือปฏิบัติงานหลัก

เรื่อง การจัดตั้งคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี

เผยแพร่เมื่อ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

คู่มือปฏิบัติงานหลัก

เรื่อง กระบวนการปฏิบัติงานสารสนเทศ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

เผยแพร่เมื่อ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

คู่มือปฏิบัติงานหลัก

เรื่อง งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในและงานประชาสัมพันธ์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

เผยแพร่เมื่อ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

คู่มือปฏิบัติงานหลัก

เรื่องการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหน่วยงานสนับสนุน

เผยแพร่เมื่อ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

คู่มือปฏิบัติงานหลัก

เรื่องกระบวนการจัดทำโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

เผยแพร่เมื่อ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

คู่มือปฏิบัติงานหลัก

เรื่อง....................................................

เผยแพร่เมื่อ -

คู่มือปฏิบัติงานหลัก

เรื่อง....................................................

เผยแพร่เมื่อ -