งานประกันคุณภาพ

งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แสดงความสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปและความเคลื่อนไหวด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่างๆ ได้แก่ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2556)กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดม ศึกษา พ.ศ.2554 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งเป็นไปในทิศทางเดียวกับมาตรฐานต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)  ซึ่งคณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นชอบให้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ทั้งนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้มีการกำหนอวิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา และปณิธานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุในแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องทุกปี พร้อมทั้งกำหนดให้มีการทบทวนแผนกลยุทธ์เพื่อให้การบริหารงานภายในสำนักศิลปะและวัฒนธรรม สอดคล้องกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย

Arrow
Arrow