ติดต่อเรา

สำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ตั้งอยู่ที่อาคาร 38 หรือ ตึกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่วนอาคาร 13 เป็นอาคารหอวัฒนธรรมหรือพิพิธภัณฑ์ผ้าในปัจจุบัน สร้างใน พ.ศ. 2526 เดิมเป็นที่ตั้งของศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์และศูนย์วัฒนธรรมวิทยาลัยครูสุรินทร์ ปัจจุบันได้ปรับปรุงพัฒนาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับผ้าทอพื้นบ้านและผ้าโบราณ และหอศิลป์อินทนิล ปัจจุบัน สำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ย้ายมาตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 อาคาร 38

เว็บไซต์ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม คือ  http://culture.srru.ac.th/
E – mail : culture@srru.ac.th  Facebook: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-515227