ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

วันที่ 16พ.ย.64 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดย อาจารย์วนมพร พาหะนิชย์ รองผู้อำนวยการ สศว. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร สศว. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ณ ห้องประชุม สศว. นำโดย ผศ.ดร. ธีระยุทธ์ เพ็งชัย หัวหน้าศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ (FTCDC) และคณะ
🔹โดย อาจารย์วนมพร พาหะนิชย์ ได้กล่าวต้อนรับ พร้อมแนะนำโครงสร้างและการดำเนินงานของ สศว. ให้กับคณะศึกษาดูงานได้รับทราบ จากนั้นได้แลกเปลี่ยนแนวคิดองค์ความรู้ “การออกแบบผ้าและสิ่งทอ” พร้อมเข้าศึกษาดูงาน ณ หอวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ (พิพิธภัณฑ์ผ้า) ตลอดจนสร้างเครือข่ายด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน