ต้อนรับคณะผู้นำนักแสดงเทศกาลแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 4

อาจารย์รัชดา ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมงานต้อนรับคณะผู้นำนักแสดง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กล่าวต้อนรับคณะผู้นำนักแสดงเทศกาลแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 4 (Surin International Cultural Exchange 2020 : 4th SICE) ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารฝึกปฏิบัติการวิชาชีพล้านช้าง