ประเพณีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2564

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในนามตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอขอบคุณ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ม.รภ.สร. ที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนและเข้าร่วมโครงการพิธีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2564 ทำให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง
การจัดงาน “ประเพณีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2564 ครั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดในรูปแบบ ON-SITE และ ONLINE เพื่อปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ซึ่งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ได้ร่วมนำเครื่องจูน เครื่องแซน มาประกอบพิธี ภายในงานมีการประกอบพิธีบวงสรวงแซนโฎนตา และพิธีแซนโฎนตา เพื่อรักษาและสืบทอดวิถีปฏิบัติประเพณีดั้งเดิมของชาวสุรินทร์ ให้คนรุ่นหลังเห็นถึงความสำคัญประเพณีแซนโฎนตา ตลอดจนการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณของ ม.รภ.สร. ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ณ โดมกิจกรรมนักศึกษา (โดมช้าง) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

สามารถรับชมแซนโฎนตา 2564 ย้อนหลัง