ปรัชญาวิสัยทัศน์พันธกิจ

ปรัชญา

อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งเรียนรู้และฐานข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

พันธกิจ

1. อนุรักษ์ และสืบสานประเพณี วิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. ส่งเสริมและเผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ระดับสากล
3. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้และความร่วมมือทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและหน่วยงานภายนอก ทั้งระดับประเทศและนานาชาติ
4. สนับสนุนพันธกิจมิติสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยในด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

นโยบาย

1.ผลักดันให้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.สนับสนุนพันธกิจมิติสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยในด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ สืบสาน และฟื้นฟูด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งใน ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

4.สร้างเครือข่ายและเผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมงานด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างจิตสำนึกรู้คุณค่าในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและภูมิปัญญาของคนไทย
2.เพื่อรวบรวมองค์ความรู้และเผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.เพื่อมุ่งพัฒนางานวิจัย สนับสนุนงานบริการวิชาการ และการสร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อเป็นศูนย์สารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
4.สร้างเครือข่ายทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น กับองค์กรและสถาบันทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อการเผยแพร่ต่อสาธารณชน
5.เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีการนำทุนทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มาสร้างคุณค่าหรือมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

เป้าประสงค์

1.องค์กรมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล
2.บุคลากรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีศักยภาพตามตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ และมีทักษะการปฏิบัติงานสอดคล้องกับยุคไทยแลนด์ 4.0 รวมทั้งงานที่เกี่ยวข้องทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
4.รวมรวมองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ไปสู่การวิจัย การจัดการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ
5.ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อรักษาคุณค่าหรือเพิ่มมูลค่า
6.มีแหล่งเรียนรู้ และฐานข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น