ลานวัฒนธรรม

วัฒนธรรมสุรินทร์ ถิ่นอิสานใต้

ซเราะ ซแรย์ สะเร็น

ลานวัฒนธรรมครั้งที่ 1

ลานวัฒนธรรมครั้งที่ 2

ลานวัฒนธรรมครั้งที่ 3

ความเป็นมา

สังคมไทยในปัจจุบัน  เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยี  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรม  ก่อให้เกิดการครอบงำทางด้านความคิด การมองโลก แบบแผนการประพฤติปฏิบัติ การบริโภคนิยม  และปัญหาทางสังคมวัฒนธรรมอื่นๆตามมา อาทิ ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ปัญหาการหย่าร้างและความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาการมีค่านิยมที่เบี่ยงเบนหรือไม่พึงประสงค์ของสังคมในแต่ละช่วงวัยและส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงกันตลอดช่วงอายุ ตั้งแต่พัฒนาการเด็กไม่สมวัย ผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ำ ครอบครัวมีรูปแบบที่หลากหลายและเปราะบางสูง ส่งผลกระทบต่อการบ่มเพาะให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ ประกอบกับการเลื่อนไหลของวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามาในวัฒนธรรมผ่านสังคมยุคดิจิตอล ในขณะที่คนไทยจำนวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ส่งผลต่อวิกฤตค่านิยมทัศนคติและพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต การพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความสำคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์  เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีมีสุขภาวะที่ดี  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีระเบียบวินัย  มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้และความสามารถ ปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็วบนพื้นฐานของการมีสถาบันสังคม  และวัฒนธรรมที่เข้มแข็งทางสถาบันครอบครัว  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันชุมชน  และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง  อีกทั้งยังเป็นทุนทางสังคมที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติวัฒนธรรมหลายประการ  อาทิ 1) การปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความรักความห่วงแทนและภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น 2) การยกระดับการบริหารจัดการมรดกและทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 3) การนำทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการของตลาด 4) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์  ประเพณี  วัฒนธรรมต่างๆ 5) การพัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงของไทยให้มีความทันสมัย  น่าสนใจและได้มาตรฐานในระดับสากล 6) การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติทางวัฒนธรรม 7) การสร้างความรู้ความเข้าใจและความสำคัญของประชาคมอาเซียนในมิติศาสนา วัฒนธรรม
วัฒนธรรม  จึงเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าวิถีชีวิตที่ชุมชนและท้องถิ่นต้องพัฒนาและสร้างสรรค์ขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิต  โดยแสดงออกในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย  ทั้งในรูปแบบของวิถีชีวิต  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ภูมิปัญญา  ศิลปะการแสดง  ดนตรี  ทัศนศิลป์ การแต่งกาย       ภาษาพูด  รวมทั้งประเพณีและวิถีชีวิตที่ดีงาม เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึก และกระตุ้นให้สังคมเกิดความตระหนัก  มีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูเผยแพร่  สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  และคุณค่าความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรมไทย  ทั้งที่เป็นวิถีชีวิตค่านิยมและความเป็นไทย
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักทำหน้าที่ส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  จึงได้วิเคราะห์ข้อมูลตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประกอบกับกรอบทิศทางยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้านวัฒนธรรม ตามกรอบทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี โดยมีเป้าหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม มีภาพลักษณ์ความสัมพันธ์ที่ดี และได้รับการยอมรับในเวทีทางวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและสากล  ทั้งผลักดันสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เพิ่มมากขึ้น

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ได้จัดโครงการลานวัฒนธรรม ประจำปี 2563 วัฒนธรรมสุรินทร์ ถิ่นอีสานใต้“ซะเราะ ซะแรย์ สะเร็น ” โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประกอบไปด้วย

    • กิจกรรมการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านไทย และนานาชาติ
    • กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
    • การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าพื้นเมือง
    • การแสดงลิเกพื้นบ้านเขมร จากคณะลิเกกล้วยหอม

โดยทุกกิจกรรมของโครงการลานวัฒนธรรม มุ่งหวังปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปตระหนักและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้เรียนรู้วิถีชีวิตท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ โดยมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เป็นการสร้างเครือข่ายและประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้ทราบและเห็นความสำคัญศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบต่อไป