วารสารวิชาการ

 

🎆สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ม.รภ.สร. และบุคคลทั่วไป ส่งบทความวารสารวิชาการ 🎎"ด้านศิลปวัฒนธรรม"

ประเภทบทความวิชาการ บทความวิจัย บทปริทัศน์หนังสือ และกรณีศึกษา

📌สามารถส่งบทความ (ภายในเดือน มิถุนายน 2563 ) ได้ที่ อาคาร 38 ชั้น 1 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
📟e-mail : Culture@srru.ac.th
📱สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
📱หมายเลขโทรศัพท์ 044-515227
หมายเลขโทรสาร 044-515227
#วารสารวิชาการศิลปวัฒนธรรมอีสาน
#สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์