เกี่ยวกับเรา

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

อนุรักษ์  ส่งเสริม สืบสาน และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งเรียนรู้และฐานข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

พันธกิจ

1. อนุรักษ์ และสืบสานประเพณี วิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. ส่งเสริมและเผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ระดับสากล
3. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้และความร่วมมือทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
ชุมชนและหน่วยงานภายนอก ทั้งระดับประเทศและนานาชาติ
4. สนับสนุนพันธกิจมิติสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยในด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

นโยบาย

 1. ผลักดันให้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 2. สนับสนุนพันธกิจมิติสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยในด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ สืบสาน และฟื้นฟูด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งใน ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 4. สร้างเครือข่ายและเผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมงานด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างจิตสำนึกรู้คุณค่าในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและภูมิปัญญาของคนไทย
 2. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้และเผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 3. เพื่อมุ่งพัฒนางานวิจัย สนับสนุนงานบริการวิชาการ และการสร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อเป็นศูนย์สารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
 4. สร้างเครือข่ายทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น กับองค์กรและสถาบันทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อการเผยแพร่ต่อสาธารณชน
 5. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีการนำทุนทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มาสร้างคุณค่าหรือมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

เป้าประสงค์

 1. องค์กรมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล
 2. บุคลากรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีศักยภาพตามตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ และมีทักษะการปฏิบัติงานสอดคล้องกับยุคไทยแลนด์ 4.0 รวมทั้งงานที่เกี่ยวข้องทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 3. อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
 4. รวมรวมองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ไปสู่การวิจัย การจัดการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ
 5. ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อรักษาคุณค่าหรือเพิ่มมูลค่า
 6. มีแหล่งเรียนรู้ และฐานข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารองค์กรและศักยภาพบุคลากร

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารองค์กรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะการปฏิบัติงานสอดคล้องกับยุคไทยแลนด์ 4.0

ตัวชี้วัด

 1. มีแผนบริหารความเสี่ยง และมีระบบการควบคุมภายใน
 2. มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาใช้ในกระบวนการทำงานในทุกภารกิจ
 3. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

มาตรการ

 1. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีระบบการควบคุมภายใน
 2. จัดทำระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
 3. พัฒนาระบบสารสนเทศที่ทันสมัย ที่เอื้อต่อการดำเนินงานทุกภารกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนพันธกิจมิติสัมพันธ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนงานบริการวิชาการและงานวิจัยทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ตลอดจนกิจกรรมของนักศึกษาและการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการวัดการเรียนการสอนของนักศึกษา

ตัวชี้วัด

 1. มีรายวิชาการศึกษาทั่วไป ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดสุรินทร์หรือจังหวัดในเขตอีสานใต้ ไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา
 2. มีบทความทางวิชาการ หรือบทความวิจัยทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ ไม่น้อยกว่า ปีละ 1 บทความ
 3. มีโครงการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าปีละ 1 โครงการ

มาตรการ

 1. สำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สร้างรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 2. สนับสนุนบุคลากรและนักศึกษาทำการวิจัยทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 3. จัดโครงการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 1 อนุรักษ์ สืบสาน งานด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตัวชี้วัด  

 1. มีโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการสืบสานงานด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าปีละ 2 โครงการ

มาตรการ

 1. จัดทำฐานข้อมูลรวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นตามกลุ่มชาติพันธุ์ของจังหวัดสุรินทร์
 2. สร้างค่านิยมให้เกิดความภาคภูมิในวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น
 3. สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม จังหวัดสุรินทร์

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและเผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตัวชี้วัด

 1. มีโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและเผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าปีละ 2 โครงการ

มาตรการ

 1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 2. จัดงานเทศกาลการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ
 3. จัดสัมมนาทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการรักษาคุณค่าหรือเพิ่มมูลค่า

ตัวชี้วัด

 1. มีโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการรักษาคุณค่าหรือเพิ่มมูลค่า ไม่น้อยกว่า ปีละ 1 โครงการ
 2. มีชิ้นงานที่เกิดจาการประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อรักษาคุณค่าหรือเพิ่มมูลค่า ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ชิ้นงาน

มาตรการ

 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาส่งผลงานที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าประกวด เพื่อรักษาคุณค่าหรือเพิ่มมูลค่า

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตัวชี้วัด

 1. มีโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าปีละ 1 โครงการ
 2. มีแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในองค์กรที่ทันสมัย

มาตรการ

1. จัดทำหรือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในองค์กร