ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการ

ข้อมูลทั่วไปของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

 

 

โลโก้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

 culturesrru_logo

โลโก้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ประวัติความเป็นมา

วิทยาลัยครูสุรินทร์ได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2516 ในสังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ มีหน่วยงานซึ่งทำหน้าที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในนามหน่วยประเคราะห์ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของงานกิจการนักศึกษา ต่อมาพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ได้ประกาศให้มีหน่วยงานที่มีฐานะเท่าคณะวิชาเรียกว่า ศูนย์วัฒนธรรมดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา

ผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

1.นายสุเมธ สุภาสัย พ.ศ. 2519 – พ.ศ. 2522
2.นางสมจิตร พ่วงบุตร พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2526
3.นางสุพรรณี เหลือบุญชู พ.ศ. 2527 – พ.ศ. 2530
4.นางผานิต แข่งขัน  พ.ศ. 2531 – พ.ศ. 2534
5.ดร.อัจฉรา ภาณุรัตน์ พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2537
6.นายอิศราพร จันทร์ทอง พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2541
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาสินี ศรีนุเคราะห์ พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2544
8.นางกอบแก้ว ตันติวัฒน์ พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2547
9.นายสุดใจ สะอาดยิ่ง พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2550
10.นางอัชราพร สุขทอง พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2554
11.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉลอง สุขทอง พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2556
12.นางอัชราพร สุขทอง พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2560
13.อาจารย์รัชดา ธนูศิลป์ พ.ศ. 2560 - (ปัจจุบัน)

 

 

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามใหม่จากวิทยาลัยครูเป็นสถาบันราชภัฏ ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2535 ศูนย์วัฒนธรรมจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักศิลปวัฒนธรรม และเมื่อสถาบันราชภัฏสุรินทร์ได้รับการจัดตั้งให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2547) สำนักศิลปวัฒนธรรมจึงได้ชื่อใหม่ว่า “สำนักศิลปะและวัฒนธรรม” มีหน้าที่รับผิดชอบในงานทำนุบำรุง ศึกษาค้นคว้า วิจัย ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการอนุรักษ์ พัฒนา ส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่ และปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษา คณาจารย์และชุมชนได้ตระหนักและเล็งเห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมตลอดจนสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่อย่างเข้มแข็งสืบเนื่องมาโดยตลอด จนเป็นที่ยอมรับทั้งในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก  สามารถนำเสนอผลงานทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติได้อย่างภาคภูมิใจ

สำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตั้งอยู่ที่อาคาร 38 หรือ ตึกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่วนอาคาร 13 เป็นอาคารหอวัฒนธรรมหรือพิพิธภัณฑ์ผ้าในปัจจุบัน สร้างใน พ.ศ. 2526 เดิมเป็นที่ตั้งของศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์และศูนย์วัฒนธรรมวิทยาลัยครูสุรินทร์ ปัจจุบันได้ปรับปรุงพัฒนาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับผ้าทอพื้นบ้านและผ้าโบราณ และหอศิลป์อินทนิล ปัจจุบัน สำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ย้ายมาตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 อาคาร 38

เว็บไซต์ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม คือ  http://culturesrru.srru.ac.th/
เว็บไซต์วารสารศิลปะและวัฒนธรรม ลุ่มแม่น้ำมูล คือ http://therivermoon.srru.ac.th
e – mail : artculturesrru@hotmail.com
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-515227