แผนยุทธศาสตร์สำนักศิลปะฯ

แผนยุทธศาสตร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารองค์กรและศักยภาพบุคลากร

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารองค์กรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะการปฏิบัติงานสอดคล้องกับยุคไทยแลนด์ 4.0

ตัวชี้วัด

 1. มีแผนบริหารความเสี่ยง และมีระบบการควบคุมภายใน
 2. มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาใช้ในกระบวนการทำงานในทุกภารกิจ
 3. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

มาตรการ

 1. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีระบบการควบคุมภายใน
 2. จัดทำระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
 3. พัฒนาระบบสารสนเทศที่ทันสมัย ที่เอื้อต่อการดำเนินงานทุกภารกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนพันธกิจมิติสัมพันธ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนงานบริการวิชาการและงานวิจัยทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ตลอดจนกิจกรรมของนักศึกษาและการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการวัดการเรียนการสอนของนักศึกษา

ตัวชี้วัด

 1. มีรายวิชาการศึกษาทั่วไป ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดสุรินทร์หรือจังหวัดในเขตอีสานใต้ ไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา
 2. มีบทความทางวิชาการ หรือบทความวิจัยทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ ไม่น้อยกว่า ปีละ 1 บทความ
 3. มีโครงการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าปีละ 1 โครงการ

มาตรการ

 1. สำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สร้างรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 2. สนับสนุนบุคลากรและนักศึกษาทำการวิจัยทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 3. จัดโครงการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 1 อนุรักษ์ สืบสาน งานด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตัวชี้วัด  

 1. มีโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการสืบสานงานด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าปีละ 2 โครงการ

มาตรการ

 1. จัดทำฐานข้อมูลรวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นตามกลุ่มชาติพันธุ์ของจังหวัดสุรินทร์
 2. สร้างค่านิยมให้เกิดความภาคภูมิในวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น
 3. สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม จังหวัดสุรินทร์

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและเผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตัวชี้วัด

 1. มีโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและเผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าปีละ 2 โครงการ

มาตรการ

 1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 2. จัดงานเทศกาลการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ
 3. จัดสัมมนาทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการรักษาคุณค่าหรือเพิ่มมูลค่า

ตัวชี้วัด

 1. มีโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการรักษาคุณค่าหรือเพิ่มมูลค่า ไม่น้อยกว่า ปีละ 1 โครงการ
 2. มีชิ้นงานที่เกิดจาการประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อรักษาคุณค่าหรือเพิ่มมูลค่า ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ชิ้นงาน

มาตรการ

 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาส่งผลงานที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าประกวด เพื่อรักษาคุณค่าหรือเพิ่มมูลค่า

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตัวชี้วัด

 1. มีโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าปีละ 1 โครงการ
 2. มีแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในองค์กรที่ทันสมัย

มาตรการ

1. จัดทำหรือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในองค์กร