วธ.ผลักดัน CPOT สู่ระดับสากล จัดประกวดตราสัญลักษณ์ CPOT ชิงรางวัลชนะเลิศ ๑.๒ แสนบาท

วธ.ผลักดัน CPOT สู่ระดับสากล  จัดประกวดตราสัญลักษณ์ CPOT ชิงรางวัลชนะเลิศ 1.2 แสนบาท   ภายใต้แนวคิด“The Spirit of CPOT” โลโก้เน้นมีรูปแบบร่วมสมัยสื่อสารได้ในระดับสากล  เปิดรับสมัครผู้มีไฟในการออกแบบ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 19  มี.. 2564                                                                                          

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) เปิดเผยว่า  กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)ได้ขับเคลื่อนภารกิจด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมโดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีโดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันและนโยบายของวธ.ในการสืบสาน รักษาและต่อยอดงานศิลปวัฒนธรรมของชาติและขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG หรือ Bio-Circular-Green Economy ซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่พัฒนาต่อยอดจากจุดแข็งของประเทศไทยคือ ความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ดังนั้น วธ.ได้ดำเนินโครงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย(Cultural Product of Thailand : CPOT) ซึ่งเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมของประเทศ มาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เป็นการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ สามารถแข่งขันได้ในเชิงพาณิชย์ในระดับสากล นำไปสู่การสร้างอาชีพ ช่วยสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่น นำไปสู่การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ชุมชนเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์หวงแหนในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานและต่อยอดงานศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพิ่มศักยภาพของชุมชนอย่างยั่งยืน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ CPOT เกิดขึ้นหลากหลายประเภท เช่น ผ้า เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของประดับตกแต่ง ฯลฯ ซึ่งในปีงบประมาณพ.ศ.2564 วธ.เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการฯและมุ่งส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ CPOT อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงได้จัดโครงการจัด”ประกวดตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT Logo Contest)” ขึ้น เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ มรดกภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละชุมชน ภูมิภาค ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งยกระดับและสร้างภาพลักษณ์ของตราสัญลักษณ์ CPOT ในระดับสากล และเพื่อให้ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT) เป็นที่จดจำและเป็นรู้จักในวงกว้างผ่านการสื่อสารสร้างภาพลักษณ์ของสินค้า(Branding)ต่อกลุ่มผู้บริโภคในยุคปัจจุบันรวมทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจและรักในการออกแบบได้มีส่วนร่วมในการรักษา สืบสาน ต่อยอด มรดกด้านวัฒนธรรมไทยในบริบทใหม่  ซึ่งตราสัญลักษณ์ต้องสื่อถึงอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดมาจากทุนทางวัฒนธรรม อาทิ มรดกภูมิปัญญา มรดกทางศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการได้แก่ 1.ต่อยอดอดีต 2.ปรับปัจจุบันปูทางสู่อนาคต และ3.สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต โดยตราสัญลักษณ์ต้องมีรูปแบบที่ร่วมสมัยสามารถสื่อสารได้ในระดับสากลภายใต้แนวคิด”The Spirit of CPOT”
ทั้งนี้ ผู้ชนะการประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นเงินรางวัล 120,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท และรางวัลชมเชย 2 รางวัลได้รางวัลละ 5,000 บาท และจะประกาศผลรางวัลในวันที่ 25 มีนาคม 2564 สำหรับผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งบุคคล กลุ่มบุคคลต้องมีสัญชาติไทย 1 คนและคณะบุคคลหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในไทย ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 19 มีนาคม 2564 ที่กลุ่มพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 10 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ติดต่อสอบถามโทร.0 2209 3597, 0 2209 3599 สายด่วนวัฒนธรรม 1765 และดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cpotshop.com

ขอบคุณข้อมูลจาก : กระทรวงวัฒนธรรม https://www.m-culture.go.th