ฐานข้อมูลงานวิจัย

งานวิจัยของอาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปี 2563

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

โดย

1

การพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาการสอนศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับประถมศึกษา โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน สำหรับนักศึกษาสาขาการประถมศึกษา

สุพัตรา คำสุข อาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาหลักสูตรการสอน คณะครุศาสตร์

2

การศึกษาแนวคิดคณิตศาสตร์ผ่านการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์ชาติพันธุ์ไทยเขมรบนลวดลายผ้าไหมโบราณสุรินทร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

ประฎิชญา สร้อยจิตร และคณะ อาจารย์ ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3

คุณค่าทางโภชนาการ และปริมาณจุลินทรีย์ก่อโรคของปลาหมักชนิดต่างๆ ใน กลุ่มชาติพันธุ์ไทย-ลาว ไทย-เขมร และไทย-กูย

4

คุณสมบัติเชิงหน้าที่ของรำข้าวพื้นเมืองสุรินทร์สกัดน้ำมันและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ แก้วกูล และคณะ อาจารย์ภาควิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5

วัฒนธรรมการดูแลสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยกูยในอีสานตอนล่าง

อุษา กลมพันธ์และคณะ อาจารย์ ประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6

วิธีปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของพืชสมุนไพรในจังหวัดสุรินทร์

สุวรรณี สุมหิรัญ อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

7

สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยกูยในภาคอีสานตอนล่าง

ณภัควุฒิวธันศา และคณะ อาจารย์ประจ้าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งานวิจัยของอาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปี 2562

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

โดย

1

พิธีอ้อ : การเข้าทรงของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวในจังหวัดสุรินทร์

สรวีย์ พรเอี่ยมมงคล และชนาวัฒน์ จอนจอหอ อาจารย์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2

กลยุทธ์การจัดการเศรษฐกิจชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตช่างทอผ้าไหม ตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

อัครเดช สุพรรณฝ่าย พรรณนิการ์ กงจักร อาจารย์ประจำสาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการโอทอป เพื่อส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้จังหวัดสุรินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินทิพย์ พิศวง อาจารย์ประจำสาขาตลาดสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ

4

การศึกษาภูมิวัฒนธรรมชุมชนทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการอนุรักษ์และ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ภัทระ อินทรกำแหง อาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5

การสร้างมูลค่าเพิ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์เสื่อกก บนฐานความคิดเศรษฐกิจ เชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

วิมลกานต์ นิธิิศิริวริศกุล อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการภาคธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

งานวิจัยของอาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปี 2561

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

โดย

1

การพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านขุนไชยทอง ตำบลหนองเรือ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

ทองพูล ขุมคำ และคณะ อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์