โครงการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

📌(วันนี้) อาจารย์รัชดา ธนูศิลป์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดโครงการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ด้วยระบบ Video Conference
📌โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติการ และโครงการที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ ของ ม.รภ.สร. และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของ สศว. ให้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม สศว.
📌โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ พร้อมด้วย ผศ.ดร. รุ่งโรจน์ เย็นชัยพฤกษ์ และผศ.ดร.อุทัย สติมั่น วิทยากรจากศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ให้ความรู้ อภิปราย วิเคราะห์ประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร และแบ่งกลุ่มระดมความคิด การจัดทำ SWOT เพื่อนำไปสู่การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของ สศว. ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน