ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับมหาวิทยาลัยฯ

📌มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับมหาวิทยาลัยฯ ในระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2564 โดยมี ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นำโดย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ให้การต้อนรับ ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ตรวจการประเมิน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย แหวนเพชร ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ กรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวงศ์ พูนพล กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล กรรมการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา อารีราษฎร์ กรรมการและเลขานุการ
พร้อมกันนี้ ผู้บริหาร และบุคลากร สศว. ร่วมประชุม ให้การสัมภาษณ์ข้อมูลการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา และรับฟังผลการประเมิน ระดับมหาวิทยาลัยฯ ผ่าน Application Zoom ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
📌ทั้งนี้ จากการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย คะแนนเฉลี่ย 4.50 อยู่ในระดับ ดี💥