พิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นทั่วประเทศ

📌พิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นทั่วประเทศ ในการประชุมภาคีอนุรักษ์ฯพ.ศ 2563 ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมอัลวาเรซ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์


📌ในปีนี้กลุ่มหน่วยอนุรักษ์ที่ 8 ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ โดยเสนอชื่อ นายพิชัย สิงห์ชัย
(อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา สพฐ)
และ ผ่านการคัดเลือกจาก สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ประกาศเกียรติคุณ และเข้ารับมอบโล่จาก นายประเสริฐ ศิรินภาพร เลขาธิการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
📌ซึ่งในการประชุมดังกล่าว นายพิชัย สิงห์ชัย ผู้ขับเคลื่อนงานด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์ มีผลงาน “การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสุรินทร์” “จัดตั้งชมรมประวัติศาสตร์เมืองสุรินทร์” “ร่วมมือกับกรมโยธาธิการและผังเมือง สำรวจและจัดทำผังเมืองพิเศษเฉพาะของชุมชนโบราณภูมิโปน อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์” และ “เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องประวัติศาสตร์เมืองสุรินทร์ รวมถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นให้กับหน่วยงานต่างๆ
📌สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในฐานะหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์จังหวัดสุรินทร์ ขอแสดงความยินดีกับท่านมา ณ โอกาสนี้