ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการถ่ายทำสารคดีส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงผสมผสาน วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตท้องถิ่น “โคกตะเคียนเมียนกรุบยาง”

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย อาจารย์รัชดา ธนูศิลป์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สศว. พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และทีมบุคลากร ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการถ่ายทำสารคดีส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงผสมผสาน วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตท้องถิ่น "โคกตะเคียนเมียนกรุบยาง" ณ ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดยได้รับความร่วมมือจากทีมงาน เทศบาลตำบลโคกตะเคียน นายเฉลิมพล เสาทอง นักทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยนางนันทา ศรีกลับ นักพัฒนาชุมชน และทีมงาน ร่วมสำรวจพื้นที่ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี