ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563

อาจารย์รัชดา ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและบุคลากร สศว. ร่วมงาน “ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา” แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประกาศเกียรติคุณและแสดงมุทิตาคารวะต่อผู้ครบเกษียณอายุราชการ ที่ได้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย รวมถึงเป็นการสร้างขวัญกำลังใจพร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย