ประเมินความคิดเห็นโครงการ “ลานวัฒนธรรม เซราะ ซแรย์ สะเร็น ปี 2563

📢สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญทุกท่าน

📌ร่วม กรอกแบบประเมินความคิดเห็นโครงการ “ลานวัฒนธรรม เซราะ ซแรย์ สะเร็น” ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 25-31 มกราคม 2563

——————————————————

ทั้งนี้ เพื่อนำผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุง การจัดโครงการ “ลานวัฒนธรรม เซราะ ซแรย์ สะเร็น” ปีงบประมาณ 2563

📌ท่านสามารถเข้ากรอกแบบประเมินออนไลน์ ด้วยการสแกน QR Code หรือลิงค์ http://bit.ly/37ElqKR

——————————————————

ขอขอบพระคุณสำหรับผู้เข้าร่วมกรอกประเมิน มา ณ โอกาสนี้🙏