การประชุมคณะกรรมการบริหารและบุคลากร สศว. ครั้งที่ 3/2563 ด้วยระบบ Video Conference

วันนี้(14 พ.ค.63) เวลา10.00 น. อาจารย์รัชดา ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและบุคลากร สศว. ครั้งที่ 3/2563 ด้วยระบบ Video Conference เพื่อกำกับ ติดตามภาพรวมการปฏิบัติงานของบุคลากรในช่วงเดือนที่ผ่านมา พร้อมให้ข้อเสนอแนะการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน