ประกาศ “เรื่องการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 (ประเภททุนทั่วไป)”

📣ประกาศสำนักศิลปะและวัฒนธรรม "เรื่องการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 (ประเภททุนทั่วไป)"

สำหรับบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

📣 ส่งได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

📣📣สามารถ Download ประกาศฯ และ แบบเสนอโครงการวิจัย ได้ที่นี่....Click https://bit.ly/2Ze1wDk