ประชุมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2563

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัดสุรินทร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ. ศ. 2563 ในนามกลุ่ม 8 นครชัยบุรินทร์ ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมอัลวาเรซ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

พิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นทั่วประเทศ

พิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นทั่วประเทศ ในการประชุมภาคีอนุรักษ์ฯพ.ศ 2563 ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมอัลวาเรซ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Balikpapan Festival 2020

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับเชิญจากเทศบาลเมืองบาลิกปาปัน เขตกาลิมันตันตะวันออก บนเกาะบอร์เนียว ประเทศอินโดนีเซีย ภายใต้ความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย ประเทศอินโดนีเซีย (Ministry of Home Affairs) ร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ

เทศกาลการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 4 วันที่ 31/01/2563

การแสดงเชื่อมสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติและการแสดงรำฟ้าหยาด” โดยคณะพยาบาลศาสตร์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดบุรีรัมย์

1 2 3 25