Balikpapan Festival 2020

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับเชิญจากเทศบาลเมืองบาลิกปาปัน เขตกาลิมันตันตะวันออก บนเกาะบอร์เนียว ประเทศอินโดนีเซีย ภายใต้ความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย ประเทศอินโดนีเซีย (Ministry of Home Affairs) ร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ ในฐานะตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมงาน Balikpapan Festival 2020 ระหว่างวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เมืองบาลิกปาปัน ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ 123 ปี แห่งการก่อตั้งเมืองบาลิกปาปัน

🎌โดยปีนี้ จัดขึ้นภายใต้ชื่อ “The Age of Collaboration ” โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงดนตรี การประกวดวงออเคสตร้า ขบวนคาราวานแสดงแบบเครื่องแต่งกายนานาชาติ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านทั้งในประเทศและนานาชาติ และเทศกาลอาหารพื้นเมือง

📌กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมฯ ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างนานาประเทศ อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์เมืองในเขตกาลิมันตันตะวันออกบนเกาะบอร์เนียว ซึ่งได้รับเลือกให้เป็นที่ตั้งเมืองหลวงแห่งใหม่ของประเทศอินโดนีเซียในปี ค.ศ. 2024 ทั้งนี้ ยังได้รับการเลี้ยงต้อนรับโดย Mr. H.M Rizal Effendi นายกเทศมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในเมืองบาลิกปาปัน รวมถึงคณะกรรมการจัดงานฯ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง