มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มอบข้าวสารสมทบจังหวัดสุรินทร์ในโครงการ “คนสุรินทร์ไม่ทิ้งกัน” ช่วยเหลือคนสุรินทร์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019

ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ อาจารย์จักราวุธ สิทธิพรมมา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์กฤษณ์ ปิ่นทอง ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้แทนคณาจารย์และบุคลากร นำข้าวสารที่ได้รับบริจาคจากคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มอบให้แก่จังหวัดสุรินทร์

การประชุมคณะกรรมการบริหารและบุคลากร สศว. ครั้งที่ 3/2563 ด้วยระบบ Video Conference

อาจารย์รัชดา ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและบุคลากร สศว. ครั้งที่ 3/2563 ด้วยระบบ Video Conference เพื่อกำกับ ติดตามภาพรวมการปฏิบัติงานของบุคลากรในช่วงเดือนที่ผ่านมา…

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ”เทศกาลประเพณีสงกรานต์ ปี 2563″

ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ เพิ่มเติม หลังจากที่ วธ. ได้ออกประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่างๆ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ประชุมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2563

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัดสุรินทร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ. ศ. 2563 ในนามกลุ่ม 8 นครชัยบุรินทร์ ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมอัลวาเรซ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

พิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นทั่วประเทศ

พิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นทั่วประเทศ ในการประชุมภาคีอนุรักษ์ฯพ.ศ 2563 ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมอัลวาเรซ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

1 2 3 17