จรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

พุทธศักราช ๒๕๕๙

          จรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  กำหนดขึ้นโดยสอดคล้องตามกรอบตามแนวประกาศ ก..เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา

จรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบด้วย

          ๑.  จรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุนยึดหมั่นในหลัก ดังต่อไปนี้

()  ยึดหมั่นและยึดถือในสิ่งที่ถูกต้อง

()  ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ

()  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

()  ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

()  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

()  ไม่ใช้อำนาจครอบงำผิดทำนองครองธรรมต่อนักศึกษา

          ๒.  จรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุนประกอบด้วย

          จรรยาบรรณต่อตนเอง

()  พึงเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมอันดี ประพฤติตนให้เหมาะสม

                    ๑)  ระมัดระวังการทำงานให้อยู่ในศีลธรรม ระมัดระวังคำพูด

                    ๒)  ไม่เป็นคนโกรธง่าย หรือแสดงอาการ อารมณ์ฉุนเฉียว

                    ๓)  ไม่พูดคำหยาบก้าวร้าว ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้รับบริการ

                    ๔)  แต่งกายสะอาด สุภาพ เรียบร้อยเหมาะสมตามกาลเทศะ

          จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

(พึงใช้วิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

                    ๑)  ไม่รับหรือแสวงหาผลประโยชน์หรือค่าตอบแทน อันมิควรจากผู้รับบริการ เช่น    รับเงิน รับสิ่งตอบแทน เพื่อให้กระทำการหรือไม่กระทำการใดๆ

จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน

()  พึงปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เต็มที่ เต็มเวลา เต็มความสามารถ

                    ๑)  มีความเที่ยงธรรม ไม่ลำเอียงเลือกปฏิบัติ ตรงไปตรงมา

          จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน

()  พึงมีความรัก ความศรัทธาในหน่วยงานของตน ช่วยกันส่งเสริม รักษาชื่อเสียง และรักษาผลประโยชน์ของหน่วยงาน

                    ๑)  สร้างความรักความศรัทธาต่อหน่วยงานของตนเอง

                    ๒)  ส่งเสริมชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

                    ๓)  รักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย

          จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา

()   พึงให้เกียรติผู้บังคับบัญชา เคารพ เชื่อฟัง ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ที่สั่งการโดยชอบด้วยกฎหมาย

                    ๑ ให้เกียรติและให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา

                    ๒ เชื่อฟังปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สั่งการโดยชอบ

          จรรยาบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชา

()   พึงเอาใจใส่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาในด้านการปฏิบัติงานส่งเสริมสวัสดิการสร้างขวัญกำลังใจ รับฟังความคิดเห็น ปกครองบังคับบัญชาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดี

                    ๑)  ดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา ส่งเสริมสวัสดิการ สร้างขวัญกำลังใจ

                    ๒)  รับฟังความคิดเห็นบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

          จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน

()  พึงเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีในหมู่คณะ ปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานอย่างกัลยาณมิตร ช่วยเหลือ ส่งเสริม เกื้อกูลซึ่งกันและกัน และมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย

                    ๑)  สร้างความรู้รักสามัคคีให้เกิดในองค์กร

                    ๒)  ให้คำปรึกษาแก่เพื่อนคณาจารย์ตามโอกาสและความเหมาะสม

          จรรยาบรรณต่อนิสิตนักศึกษาและผู้รับบริการ

()   พึงดำรงตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไป มีคุณธรรม และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน ซื่อสัตย์ สุจริต

                    ๑)  เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม

                    ๒)  แสดงออกทางร่างกาย กิริยา วาจา อย่างสง่างาม เหมาะสมกับกาลเทศะ

          จรรยาบรรณต่อประชาชน

()    พึงปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชนด้วยความเสมอภาค จริงใจ มีความรัก ศรัทธา สุภาพ อ่อนน้อม

                    ๑)  ให้การปฏิบัติที่ดีต่อประชาชน

             ๒รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน

          จรรยาบรรณต่อสังคม

(๑๐พึงสำนึกในความเป็นไทย รัก ผูกพันต่อท้องถิ่น ภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ

                    ๑)  มีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ

                    ๒)  ร่วมพิทักษ์ ปกป้อง สืบสาน ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาติ

             (๑๑) พึงปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ

                    ๑)  รวบรวมข้อมูลและเลือกสรรกิจกรรมที่เหมาะสมซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ และนำมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

                    ๒)  เป็นผู้นำในการช่วยเหลือเกื้อกูลต่อชุมชนและท้องถิ่น

(๑๒พึงเลื่อมใสและยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

                    ๑)  ธำรง ปกป้อง รักษา และส่งเสริมไว้ซึ่งการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

                    ๒)  มีจิตสำนึกประชาธิปไตย