การลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เรื่อง "การสร้างเครือข่ายทางด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น"
ระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ว่าด้วยการส่งเสริม อนุรักษ์ เผยแพร่ ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดยสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย
ระหว่าง
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่มงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์