พิพิธภัณฑ์ 360

           พิพิธภัณฑ์ผ้า สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมความสัมพันธ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสุรินทร์ กับวัฒนธรรมการทอผ้าที่เป็นงานหัตถกรรม เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของชาวสุรินทร์ ตลอดจนเครื่องแต่งกายพื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดสุรินทร์ และผ้าจากภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย 

Arrow
Arrow
Slider

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้พัฒนางานด้านพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบภาพเสมือนจริง ในมุมมอง 360 องศา เพื่อให้ผู้ชมเข้าถึงการบริการของเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ผู้ชมสามารถเข้าถึงข้อมูล ได้ทันที โดยผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งสามารถสร้างการรับรู้เสมือนได้อยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ผ่านเว็บไซต์ http://culture.srru.ac.th