สมเด็จพระสังฆราช ทรงอำนวยพรประชาชน เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ 2563

สมเด็จพระสังฆราช ทรงอำนวยพรประชาชน เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ 2563

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เผยแพร่ข้อความ ระบุว่า  เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระรูป พร้อมลายพระหัตถ์เชิญพุทธศาสนสุภาษิต ว่า “โมกฺโข กลฺยาณิยา สาธุ เปล่งวาจางาม ยังประโยชน์ให้สำเร็จ” เป็นพระคติธรรม ประทานพรสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช 2563