สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญชวน แต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในวันอังคารและวันศุกร์ของทุกสัปดาห์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ แต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง 👉ในวันอังคาร แล ะวันศุกร์👈 ของทุกสัปดาห์

ประชุมหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มที่ 8 นครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 1/2563

อาจารย์รัชดา ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และทีมบุคลากร ในนามหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ศิลปกรรมท้องถิ่นของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มที่ 8 นครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 1/2563

ร่วมเป็นเกียรติและรับมอบเกียรติบัตร การรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย

อาจารย์รัชดา ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมเป็นเกียรติและรับมอบเกียรติบัตร การรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย

สวัสดีปีใหม่ 2563

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าสวัสดีปีใหม่ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักศิลปะและวัฒนธรรมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ภายใต้โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

อาจารย์รัชดา ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร สศว.ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ภายใต้โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

1 2 3 4 5 25