Surin International Cultural Exchange

โครงการเทศกาลการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 3 Surin International Cultural Exchange (SICE 3)
ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โดยมีประเทศต่างๆ เข้าร่วมงาน จำนวน 14 ประเทศ รวมนักแสดง 247 คน ได้แก่ ประเทศโปแลนด์ ประเทศฟิลิปปินส์
ประเทศสโลวาเกีย  ประเทศอิสราเอล ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศกัมพูชา ประเทศเม็กซิโก ประเทศบังคลาเทศ
ประเทศบัลแกเรีย  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศมาเลเซีย ประเทศรัสเซีย ประเทศเนปาล และประเทศอินเดีย

กิจกรรมภายในงาน

การแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ

ชมความยิ่งใหญ่งดงามของการแสดงศิลปวัฒนธรรม ที่บรรจงสรรสร้างมาอย่างสวยงาม เหมาะสมกับชุดการแสดงในแต่ประเทศที่แสดงให้เห็นถึงความอ่อนช้อย งดงาม การแสดงทุกชุดของประเทศต่างๆ ที่จะสะกดทุกสายตา กับความสามารถที่คาดไม่ถึง

การแสดงแบบผ้าและชุดแต่งกายนานาชาติ

การแสดงแบบผ้าและชุดแต่งกายนานาชาติเป็นการแสดงที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผ้าและเป็นผ้าที่ใช้ในวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดสุรินทร์ ทั้งในด้านประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ และศิลปะการแสดงพื้นบ้าน

ลานวัฒนธรรม ซเราะ ซแรย์ สะเร็น

วัฒนธรรม เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าวิถีชีวิตที่ชุมชนและท้องถิ่นต้องพัฒนาและสร้างสรรค์ขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิต  โดยแสดงออกในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย  ทั้งในรูปแบบของวิถีชีวิต  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ภูมิปัญญา  ศิลปะการแสดง  ดนตรี  ทัศนศิลป์ การแต่งกาย ภาษาพูด  รวมทั้งประเพณีและวิถีชีวิตที่ดีงาม

การแสดงโขน ตอนถวายพล ยกรบ

เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่มีความสง่างาม อลังการและอ่อนช้อย และรวมศิลปะไทยไว้เกือบทุกแขนง ทั้งนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ วรรณศิลป์ คีตศิลป์ วิจิตรศิลป์ ประณีตศิลป์ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ในประเภท "รายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity" เป็นการขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้รายการแรกของประเทศไทย

งานแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP นวัตวิถี/SMEs ท้องถิ่น

 OTOP นวัตวิถี จังหวัดสุรินทร์  เยี่ยมชมกิจกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี "เชิงหัตถกรรม" เช่น การผลิตผ้ายีนส์ผลิตจากเส้นไหมสุรินทร์ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น อาหาร เครื่องดื่ม ผ้า เครื่องแต่งกาย ของใช้ ประดับ ตกแต่ง สมุนไพร

กิจกรรม นักศึกษา

Workshop สาธิตการทำอาหารของนักศึกษาให้แก่ชาวต่างประเทศ เปิดโอกาสชาวต่างชาติได้ทดลองทำอาหารรับประทาน นอกจากนั้นยังมีการแสดงดนตรีพื้นบ้าน เจรียง กันตรึม ของชาวอีสานใต้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด

 

ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  อาคาร 38 ชั้น 1 เลขที่ 186 หมู่ 1 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 044-515-227. เบอร์ภายใน 9000,9001

ติดต่อขอรับบัตรแขวนคอ ID CARD ตามลิงค์ https://goo.gl/Vt11tu

หรือสำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้โดยตรง