SICE_2020

ร่วมฉลองครบรอบ 60 ปี งานช้างสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญชม เทศกาลการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 4 ( Surin International Cultural Exchange 2020 : 4th SICE)

และกิจกรรมลานวัฒนธรรม เซราะ ซแรย์ สะเร็น ภายใต้แนวคิด " Colourful Vintage สีสันวันวาน " ตั้งแต่ วันที่ 25-31 มกราคม 2563 เวลา 16.00 - 22.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สวนใหม่) จ.สุรินทร์ โดยคณะนักแสดง กว่า 260 คน จาก 14 ประเทศ

กิจกรรมหลักภายในงาน

การแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ

ชมความยิ่งใหญ่งดงามของการแสดงศิลปวัฒนธรรม ที่บรรจงสรรสร้างมาอย่างสวยงาม เหมาะสมกับชุดการแสดงในแต่ประเทศที่แสดงให้เห็นถึงความอ่อนช้อย งดงาม การแสดงทุกชุดของประเทศต่างๆ ที่จะสะกดทุกสายตา กับความสามารถที่คาดไม่ถึง

การแสดงแบบผ้าและชุดแต่งกายนานาชาติ

การแสดงแบบผ้าและชุดแต่งกายนานาชาติเป็นการแสดงที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผ้าและเป็นผ้าที่ใช้ในวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดสุรินทร์ ทั้งในด้านประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ และศิลปะการแสดงพื้นบ้าน

ลานวัฒนธรรม เซราะ ซแรย์ สะเร็น

วัฒนธรรม เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าวิถีชีวิตที่ชุมชนและท้องถิ่นต้องพัฒนาและสร้างสรรค์ขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิต โดยแสดงออกในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบของวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา ศิลปะการแสดง ดนตรี ทัศนศิลป์ การแต่งกาย ภาษาพูด รวมทั้งประเพณีและวิถีชีวิตที่ดีงาม

กิจกรรม นักศึกษา

Workshop สาธิตการทำอาหารของนักศึกษาให้แก่ชาวต่างประเทศ เปิดโอกาสชาวต่างชาติได้ทดลองทำอาหารรับประทาน นอกจากนั้นยังมีการแสดงดนตรีพื้นบ้าน เจรียง กันตรึม ของชาวอีสานใต้

งานแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน

เยี่ยมชมกิจกรรมชุมชนท่องเที่ยว "เชิงหัตถกรรม" เช่น ผลิตภัณฑ์จากเส้นไหมสุรินทร์ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  อาหาร เครื่องดื่ม ผ้า เครื่องแต่งกาย ของใช้ ประดับ ตกแต่ง สมุนไพร

ภาพการแสดงของแต่ละประเทศ

Arrow
Arrow
Slider

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน

กำหนดการ

เทศกาลการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 4

รูปแบบผังงาน

Arrow
Arrow
Slider

ร่วมกันนับถอยหลังเพื่อเข้าสู่งาน

เทศกาลการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 4

Surin International Cultural Exchange 2020 : 4th SICE

ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-31 มกราคม 2563

ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  อาคาร 38 ชั้น 1 เลขที่ 186 หมู่ 1 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง

สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 044-515-227 เบอร์ภายใน 9000,9001