ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

  • 07-04-2563 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ ๐๑๑๘/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 คลิ๊ก...
  • 02-04-2563 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ ๐๑๐๖/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 (ฉบับที่ 2) คลิ๊ก...
  • 02-04-2563 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ ๐๑๐๔/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 คลิ๊ก...
  • 26-03-2563 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ ๐๙๗/๒๕๖๓ เรื่อง การให้บริการนักศึกษาในรูปแบบระบบออนไลน์ คลิ๊ก...
  • 26-03-2563 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ ๐๙๖/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 คลิ๊ก...
  • 26-03-2563 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ ๐๙๕/๒๕๖๓ เรื่อง การคัดกรองผู้ที่มีภาวะเสี่ยง คลิ๊ก...
  • 26-03-2563 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ ๐๙๔/๒๕๖๓ เรื่อง งดการให้บริการเป็นการชั่วคราว คลิ๊ก...
  • 26-03-2563 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ ๐๙๓/๒๕๖๓ เรื่อง ห้ามบุคคลภายนอกเข้า - ออก มหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว คลิ๊ก...
  • 18-03-2563 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ ๐๗๙/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID - 19 คลิ๊ก...
  • 27-02-2563 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ ๐๕๒/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID - 19 คลิ๊ก...