สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตั้งอยู่ที่ อาคาร 38 ชั้น 1 เลขที่ 186 หมู่ที่ 1

ถนน สุรินทร์-ปราสาท ตำบล นอกเมือง อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ 32000

E-mail: culture@srru.ac.th โทรศัพท์ : 044-515227