ประวัติความเป็นมา

วิทยาลัยครูสุรินทร์ได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2516 ในสังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ มีหน่วยงานซึ่งทำหน้าที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในนามหน่วยประเคราะห์ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของงานกิจการนักศึกษา ต่อมาพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ได้ประกาศให้มีหน่วยงานที่มีฐานะเท่าคณะวิชาเรียกว่า ศูนย์วัฒนธรรมดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา

ผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

นายสุเมธ สุภาสัย

พ.ศ. 2519 – พ.ศ. 2522

นางสมจิตร
พ่วงบุตร

พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2526

นางสุพรรณี
เหลือบุญชู

พ.ศ. 2527 – พ.ศ. 2530

นางผานิต
แข่งขัน

พ.ศ. 2531 – พ.ศ. 2534

ดร.อัจฉรา
ภาณุรัตน์

พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2537

นายอิศราพร
จันทร์ทอง

พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2541

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาสินี
ศรีนุเคราะห์

พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2544

นางกอบแก้ว
ตันติวัฒน์

พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2547

นายสุดใจ
สะอาดยิ่ง

พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2550

นางอัชราพร
สุขทอง

พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2554

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉลอง
สุขทอง

พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2556

นางอัชราพร
สุขทอง

พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2560

อาจารย์รัชดา
ธนูศิลป์

พ.ศ. 2560 – 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรวัส อินทวี

พ.ศ. 2564 – (ปัจจุบัน)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามใหม่จากวิทยาลัยครูเป็นสถาบันราชภัฏ ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2535 ศูนย์วัฒนธรรมจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักศิลปวัฒนธรรม และเมื่อสถาบันราชภัฏสุรินทร์ได้รับการจัดตั้งให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2547) สำนักศิลปวัฒนธรรมจึงได้ชื่อใหม่ว่า “สำนักศิลปะและวัฒนธรรม” มีหน้าที่รับผิดชอบในงานทำนุบำรุง ศึกษาค้นคว้า วิจัย ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการอนุรักษ์ พัฒนา ส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่ และปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษา คณาจารย์และชุมชนได้ตระหนักและเล็งเห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมตลอดจนสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่อย่างเข้มแข็งสืบเนื่องมาโดยตลอด จนเป็นที่ยอมรับทั้งในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก สามารถนำเสนอผลงานทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติได้อย่างภาคภูมิใจ

สำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตั้งอยู่ที่อาคาร 38 ชั้น 1 หรือ ตึกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่วนอาคาร 13 เป็นอาคารหอวัฒนธรรมหรือพิพิธภัณฑ์ผ้าในปัจจุบัน สร้างใน พ.ศ. 2526 เดิมเป็นที่ตั้งของศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์และศูนย์วัฒนธรรมวิทยาลัยครูสุรินทร์ ปัจจุบันได้ปรับปรุงพัฒนาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับผ้าทอพื้นบ้านและผ้าโบราณ และหอศิลป์อินทนิล