หน้าแรก

งานประกันคุณภาพ

 • แผนสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 • คู่มือสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 • แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 • รายงานผลการสำรวจการให้บริการ
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

งานวิชาการ

 • เอกสารเผยแพร่
 • คู่มือปฏิบัติงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการ
 • ปรัชญา พันธกิจ วิสัยทัศน์
 • โครงสร้างการบริหารงาน
 • แผนยุทธศาสตร์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 • ทำเนียบบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
  • คณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิฯ
  • ผู้บริหาร
  • บุคลากร

ระบบสารสนเทศ

 • พิพิธภัณฑ์ 360 องศา
 • Download
 • MIS SRRU
 • ฐานข้อมูลวิจัย
 • ฐานข้อมูลผ้า
 • ฐานข้อมูลโบราณสถาน
 • Computer Support

ติดต่อเรา

 • ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ที่ตั้ง

ลิงก์ภายนอก

 • จังหวัดสุรินทร์
 • องค์การบริหารส่วนสุรินทร์
 • พัฒนาชุมชน สุรินทร์
 • วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์
 • วารสารวิชาการ ศิลปะวัฒนธรรม