044-515-227culture@srru.ac.th
หน้าแรก - สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
275732969_4882320825196323_3134690297457870170_n
Untitled-2
2565
04052564
Untitled-1-Recovered

ข่าวทั้งหมด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรวัส อินทวี

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

สายตรงผู้บริหาร

วิดีโอแนะนำหน่วยงาน


วิดีโอเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

พิพิธภัณฑ์ผ้า สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมความสัมพันธ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสุรินทร์ วัฒนธรรมการทอผ้าที่เป็นงานหัตถกรรม ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของชาวสุรินทร์ ตลอดจนเครื่องแต่งกายพื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดสุรินทร์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการ
 • ปรัชญา พันธกิจ วิสัยทัศน์
 • โครงสร้างการบริหารงาน
 • แผนยุทธศาสตร์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ติดต่อเรา

 • ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ที่ตั้ง

งานประกันคุณภาพ

 • แผนสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 • คู่มือสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 • แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 • รายงานผลการสำรวจการให้บริการ
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ระบบสารสนเทศ

 • พิพิธภัณฑ์ 360 องศา
 • Download
 • MIS SRRU
 • ฐานข้อมูลผ้า
 • ฐานข้อมูลโบราณสถาน
 • Computer Support

แบบสอบถามความพึงพอใจ

การใช้ระบบสารสนเทศ

ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

001008
Users Today : 1
Users This Year : 852