Friday, July 19, 2024

Staff

นายสมชาย มิถุนดี

หัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

นาอนุชา ถือสมบัติ
นักวิชาการศึกษา

นางสาวนุชสรา พันแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวอัญชิสา สมบัติพิทักษ์สุข

นักวิชาการศึกษา

นางสาววรรณภา เพิ่มมี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางนิมิตรา บุตรกันหา
นักวิชาการศึกษา

นางสาวนฤดี แปลงดี
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางพวงฤดี จินดาศรี
นักวิชาการเงินและบัญชี

นายเอกราช สร้อยจิตร
นักวิชาการศึกษา

นางสาวอัศฎา คงสุข

เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด