วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย และพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และร่วมพิธีจุดเทียน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

” ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 “

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย คณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมงาน “ ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อระลึกถึงคุณูปการของผู้เกษียณอายุราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะ และตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์ สุจริต รวมถึงให้การยกย่องเชิดชู เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรรุ่นหลังได้ถือปฎิบัติตาม

ร่วมพิธีเปิดงานและจัดขบวนแห่เข้าร่วมในงานประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2562

ณ ปะรำพิธีอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดงานและจัดขบวนแห่เข้าร่วมในงานประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2562 โดยมี นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงาน

กิจกรรมในงานประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2562

ณ เวทีไผทสราญ อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนร่วมจัดกิจกรรมในงานประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2562

ประเพณีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2562

การจัดงาน “ประเพณีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2562” เพื่อรักษาและสืบทอดวิถีปฏิบัติประเพณีดั้งเดิมของชาวสุรินทร์ ให้คนรุ่นหลังเห็นถึงความสำคัญประเพณีแซนโฎนตา ตลอดจนการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณของ ม.รภ.สร. ทั้งในอดีตและปัจจุบัน

1 2 3 19