โครงสร้างการบริหารงาน

โครงสร้างการบริหารงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

บุคลากรประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรวัส อินทวี

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม


 

ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

(งานความร่วมมือและสร้างเครือข่าย)


 

ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

(งานวิชาการและการจัดการความรู้)


 

ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

(งานส่งเสริมอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมพิเศษ)


นางสาวกัลยา อรรถกุล
ตำแหน่ง: ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม


นายอนุชา ถือสมบัติ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา


นางสาวนฤดี แปลงดี
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา


นายสาคร สีหะวงษ์
ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ


 

นางนิมิตรา บุตรกันหา

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา


นางสาวพวงฤดี สุกใส
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี


นายสมชาย มิถุนดี
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนางสาวนุชสรา พันแก้ว
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา


นางสาวอัญชิสา สมบัติพิทักษ์สุข
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา


นายเอกราช สร้อยจิตร
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา


นางสาวอัศฏา คงสุข
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด


นางสาววรรณภา เพิ่มมี
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


สำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ตั้งอยู่ที่อาคาร 38  ชั้น 1
เว็บไซต์ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม คือ  https://culture.srru.ac.th/
E-mail :culture@srru.ac.th
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-515227 เบอร์ภายใน 0900,0901