ประกาศผลการประกวดรอบคัดเลือกศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖