วันศุกร์, กรกฎาคม 19, 2024

ประวัติความเป็นมา

ประวัติและความเป็นมา

สำนักศิลปะและวัมนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ความเป็นมา

     วิทยาลัยครูสุรินทร์ได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2516 ในสังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ มีหน่วยงานซึ่งทำหน้าที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในนามหน่วยประเคราะห์ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของงานกิจการนักศึกษา ต่อมาพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ได้ประกาศให้มีหน่วยงานที่มีฐานะเท่าคณะวิชาเรียกว่า ศูนย์วัฒนธรรมดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา

     เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามใหม่จากวิทยาลัยครูเป็นสถาบันราชภัฏ ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2535 ศูนย์วัฒนธรรมจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักศิลปวัฒนธรรม และเมื่อสถาบันราชภัฏสุรินทร์ได้รับการจัดตั้งให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2547) สำนักศิลปวัฒนธรรมจึงได้ชื่อใหม่ว่า “สำนักศิลปะและวัฒนธรรม” มีหน้าที่รับผิดชอบในงานทำนุบำรุง ศึกษาค้นคว้า วิจัย ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการอนุรักษ์ พัฒนา ส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่ และปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษา คณาจารย์และชุมชนได้ตระหนักและเล็งเห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมตลอดจนสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่อย่างเข้มแข็งสืบเนื่องมาโดยตลอด จนเป็นที่ยอมรับทั้งในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก สามารถนำเสนอผลงานทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติได้อย่างภาคภูมิใจ

ผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

1. นายสุเมธ สุภาสัย             พ.ศ. 2519  –  พ.ศ. 2522
2. นางสมจิตร พ่วงบุตร        พ.ศ. 2523  –  พ.ศ. 2526
3. นางสุพรรณี เหลือบุญชู    พ.ศ. 2527  –  พ.ศ. 2530
4. นางผานิต แข่งขัน           พ.ศ. 2531  –   พ.ศ. 2534
5. ดร.อัจฉรา ภาณุรัตน์         พ.ศ. 2535  –  พ.ศ. 2537
6. นายอิศราพร จันทร์ทอง   พ.ศ. 2538  –  พ.ศ. 2541
7. ผศ.วิลาสินี ศรีนุเคราะห์    พ.ศ. 2542  –  พ.ศ. 2544
8. นางกอบแก้ว ตันติวัฒน์    พ.ศ. 2545  –  พ.ศ. 2547
9. นายสุดใจ สะอาดยิ่ง        พ.ศ. 2548  –  พ.ศ. 2550
10. นางอัชราพร สุขทอง      พ.ศ. 2550  –  พ.ศ. 2554
11. ผศ.ฉลอง สุขทอง          พ.ศ. 2554  –  พ.ศ. 2556
12. นางอัชราพร สุขทอง      พ.ศ. 2557  –  พ.ศ. 2560
13. นางสาวรัชดา ธนูศิลป์    พ.ศ. 2560  –  พ.ศ. 2564
14. ผศ.ดร.พีรวัส อินทวี       พ.ศ. 2565  –  ปัจจุบัน

วีดิทัศน์: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (สถาบันราชภัฏสุรินทร์, วิทยาลัยครูสุรินทร์) ได้รับการ สถาปนาเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2516 ในสังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน นาม”สถาบันราชภัฏ” แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ 36 แห่ง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 และได้จัดตั้งเป็นสถาบันราชภัฏสุรินทร์ แทนวิทยาลัยครูสุรินทร์ ตามพระราชบัญญัติสถาบัน ราชภัฏ พ.ศ. 2538 ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 และได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิท ยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547

     สำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตั้งอยู่ที่อาคาร 38 หรือ ตึกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่วนอาคาร 13 เป็นอาคารหอวัฒนธรรมหรือพิพิธภัณฑ์ผ้าในปัจจุบัน สร้างใน พ.ศ. 2526 เดิมเป็นที่ตั้งของศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์และศูนย์วัฒนธรรมวิทยาลัยครูสุรินทร์ ปัจจุบันได้ปรับปรุงพัฒนาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับผ้าทอพื้นบ้านและผ้าโบราณ และหอศิลป์อินทนิล ปัจจุบัน สำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ย้ายมาตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 อาคาร 38

สถานที่ตั้ง

บริเวณหน้าสำนักงาน สำนักศิลปะฯ

อาคาร 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

ชั้น 1 หลังองค์พระฯ