วันศุกร์, กรกฎาคม 19, 2024

ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรวัส อินทวี

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

อาจารย์วนมพร พาหะนิชย์

รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม ระโส

รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

อาจารย์ ดร.วิจิตรา โพธิสาร

รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาล สนิทสันเทียะ

รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม