ผู้สร้างคุณประโยชน์ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย

“ รางวัลพชรกุญชร ”

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ขอแสดงความยินดีแด่ผู้สร้างคุณประโยชน์ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม